SE VAD SOM HÄNDER I VÅR COMMUNITY!

Vi kommer att träna igenom Coronakrisen

Kära #bfm

(English below)

Coronaviruset skapar global panik, men vi vill dela goda nyheter med er.

För det första, DU är väl förberedd för sjukdom. Starka, vältränade människor är svårare att ta kol på och de studsar tillbaka på ett ögonblick. Du har tagit hand om dig själv, ätit bra och är hård som stål. Det är snarare Coronaviruset som är orolig för dig.

För det andra, våren är inte långt borta och vi kommer att kunna flytta pass utomhus mer regelbundet.

För det tredje, vi har nära kontakt med andra boxar i norden och i resten av världen. Vi har allierat oss med de bästa och vi lär från dem så vi kan fortsätta att hjälpa DIG. Fortsätt läsa.

Generella åtgärder

På kort sikt gäller fortfarande följande (det rör sig om sådant som ALLTID gäller).

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du bara är lite krasslig och känner för att träna ändå kan du skicka ett e-mail till oss så ser vi till att du får ett pass anpassat för dig som du kan genomföra hemma eller där du har möjlighet att träna. 

Tvätta händerna regelbundet med mycket tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Skrubba kraftigt. Undvik att röra vid ansiktet.

När du hostar eller nyser ska du täcka munnen med en näsduk eller armvecket snarare än med handen.

Torka av all utrustning du har använt. Vi kommer att se till att desinfektionsmedel finns till hands tillsammans med pappershanddukar. Vi har beställt mer.

På längre sikt

Med tanke på den globala situationen är det möjligt att gym och andra offentliga verksamheter tvingas stänga. Vi lyssnar på all information från regeringen och följer dess riktlinjer.

Skulle vi tvingas stänga, kommer vi inte att sluta coacha eller köra träningspass. Vi kommer att använda sociala medier för att programmera och instruera träningspass. Vi är mycket stolta över att vara ett fyrtorn. Vi släcker aldrig ljuset. Vi vill att du ska fortsätta träna även om regeringen inte låter dig göra det på Medborgarplatsen 25. Du betalar inte för tillgång till en träningsanläggning. Du betalade för coaching, och vi kan tillhandahålla det online.

Vi fortsätter att publicera träningspass varje dag och vi lägger till detaljerade beskrivningar, liksom alternativ med vanliga saker du kan hitta hemma. Vi kommer också att använda tillgänglig teknik för att leda dig genom pass. Vi står rustade inför utmaningen.

Här är vad du kan göra för att förbereda dig för detta scenario:

Köp en kettlebell eller ett par hantlar. Du kan antagligen få tag på något för ungefär 1 000 kr eller mindre. XXL, Stadium med flera finns på många ställen och det finns massor av online-återförsäljare. Välj en vikt som du skulle använda för konditionsträning (12, 16, 20, 24 kg kettlebells är vanliga liksom 5, 10, 15 kg hantlar). Detta kommer att vara din huvudsakliga träningsutrustning hemma. Oroa dig inte: Du kan hålla dig mycket fit med bara en kettlebell eller hantel.

Om du har råd, köp en tung vikt och ett lättare vikt. Kanske några olika. Om du har ytterligare pengar att spendera tar du allt du kanske vill ha. Allt kan få plats i sommarstugan när saker och ting är tillbaka till det normala. Om du inte har råd får du bli kreativ. Fyll några dunkar med vatten, rengör det gamla däcket i garaget och så vidare.

Skapa utrymme där du kan träna med “CrossFit Medis online.” Det bör vara cirka 2,5×2,5 m. Undvik att sparka ner växter eller göra en burpee på hundens svans.

Skapa Instagram- och Facebook-konton om du inte har det. Vi kommer troligen att använda dessa plattformar för att köra träningspass.

Se till att du kan ställa upp en telefon eller iPad så att du kan se och höra oss under onlinepasset.

Ge Internet en mega-high-five..

Vi hoppas att det inte ska bli några pauser i vårt gym men om vi måste stänga kommer vi att göra det.

Men vi lämnar dig inte i sticket. Vi kommer att erbjuda samma entusiasm, programmering och energi via Internet. Du är en person som tränar. Och vi kommer att se till att det fortsätter.


Dear #bfm,

The coronavirus is creating worldwide panic, but we wanted to share some good news with you.

First: You’ve done everything you can to prepare yourself for a sickness. Strong, fit people are hard to kill, and they bounce back fast. You’ve taken care of yourself, you eat well and you’re tough as nails. Coronavirus is worried about you. 

Second: Spring is coming. We’ll be able to get outside more regularly.

Third: We’re in close contact with a huge number of gym owners, and we’re learning from them so we can help you. Read on.

General Procedures

In the short term, please observe the following:

First and foremost, do not come to the gym if you start to feel sick or show any symptoms of disease. If you feel ill but would still like to work out, contact us and we’ll put something together for you. Please do not come to the gym if you are under the weather.

Wash your hands regularly with lots of soap and warm water for at least 20 seconds. Scrub vigorously. Avoid touching your face.

When you cough or sneeze, cover your mouth with a tissue or an elbow rather than a hand.

Clean off any equipment you’ve used. We’ll make sure potent disinfectant is on hand, along with paper towels. We have ordered more.

Long-Term Plans

Given the worldwide situation, there is the potential that gyms and other public spaces will be forced to shut down. We’ll listen for all info from the government and follow its procedures.

Should we be forced to shut down, we will not stop coaching or running training sessions. We will use social media to program and instruct workouts. We take a lot of pride in being a lighthouse: We never go dark. And we want you to keep working out, even if the government won’t let you do it at Medborgarplatsen 25. You didn’t pay for access to a facility. You paid for coaching, and we can provide that online.

We will continue to post workouts every day, and we’ll add detailed descriptions, as well as options using common household items. We will also use technology to connect with you and lead you through sessions. We’re up for the challenge.

Here’s what you can do to prepare for this possibility:

Go out and buy a kettlebell or a set of dumbbells. You can probably get something for about $100 or less. XXL and Stadium and other stores are all over town and there are tons of online retailers. Select a weight that you would use in a conditioning workout (12, 16, 20, 24 kg kettlebells are common, as are 5, 10, 15 kg dumbbels). This will be your primary piece of at-home fitness equipment. Don’t worry: You can stay very fit with just one kettlebell or dumbbell.

If you have the cash, buy one heavy object and one lighter object. Maybe a few different ones. If you have additional cash, pick up anything else you might want—it can all go to the cottage when things are back to normal. If you don’t have cash, get creative. Fill some jugs with water, clean off that old tire in the garage, and so on. 

Make a space where you can work out with “CrossFit Medis online.” It should be about 2,5×2,5 m. Just don’t knock over plants or do a burpee on the dog’s tail.

Create Instagram and Facebook accounts if you don’t have them. We’ll likely use those platforms to run workouts.

Make sure you have a way to set up a phone or iPad so you can see and hear us during the online session.

High-five the Internet.

We hope there are no breaks in service at our gym, but if we are required to close, we will.

But we will not leave you high and dry. We’ll be offering the same enthusiasm, programming and energy over the Internet. You’re a person who works out. And we’re going to make sure that continues.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!